การประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทย สำหรับเยาวชนผู้พิการทางการได้ยิน ครั้งท่ี ๑๐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒๕ มิ.ย. ๕๔

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้เกียรติมอบโล่รางวัลถ่ายรูปกับคุณครูผู้ฝึกสอน และเพื่อนๆผู้อำนวยการ สมควร คงแสง ทำพิธีมอบเพื่อให้ครูและนักเรียนได้เห็นและแสดงความยินดี

*****************************************************************************************************
การประกวดการเล่าเร่ืองด้วยภาษามือไทย สำหรับเยาวชนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งท่ี ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒๖ ก.ค. ๕๗


คลิกเลยค่ะ