ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้
พิจารณาเห็นสมควรเปิดโรงเรียนสอนคนหูหนวกประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลา รับเด็กหูหนวกให้เข้าศึกษาตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา และตั้งชื่อว่า
"โรงเรียนสอนคนหูหนวกสงขลา ” ดำเนินการโดย กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเริ่มรับผู้เรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2517 ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสอนคนหูหนวกเป็น "โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา" รับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ( หูหนวก/หูตึง ) เขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง โดยรับผู้เรียนประจำเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมความพร้อม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และยังได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิ  ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนกาญจนวนิช  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  90110

 โทร 074 - 212516 , โทรสาร 074 - 218301


  ปรัชญาของโรงเรียน
มารยาทดี  มีความรู้  สู้งาน


ตราโรงเรียน


สัญลักษณ์ มือ ปาก หู ภายในดอกบัว
ความหมาย

มือ ปาก หู   คือ การสื่อสารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ดอกบัว   คือ การยกระดับผู้พิการให้มีความรู้ ความสามารถและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
ปรัชญา การศึกษา   คือ การพัฒนาคน
คำขวัญ มารยาทดี มีความรู้ สู้งาน
สีประจำโรงเรียน  ขาว - แดง
ขาว  หมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม
แดง  หมายถึง ความเข็มแข็ง และ ความเสียสละ