วิสัยทัศน์(Vision)    

   มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  เหมาะสม  สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะการดำรงชีวิตเต็มศักยภาพ


พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1 :  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
พันธกิจที่ 2   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
พันธกิจที่ 3 :  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
พันธกิจที่ 4:  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

เป้าประสงค์ (Corporation Objecttive)

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพตามสมรรถภาพสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล
จนมีทักษะชีวิต  ทักษะสังคม และทักษะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และและดำรงตนอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

คุณลักษณะของผู้เรียน

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์สุจริต
3.  มีวินัย
4.  ใฝ่เรียนรู้
5.  อยู่อย่างพอเพียง
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
7.  รักความเป็นไทย
8.  มีจิตสาธารณะ