เป้าหมายในการจัดการศึกษา
    1.  เพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองได้ตามอัตภาพ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวมากเกินไป             2.  เพื่อให้นักเรียนอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุข
    3.  เพื่อให้ประกอบอาชีพได้ตามอัตภาพและความสามารถ

                       การจัดการเรียนการสอน

    1.  จัดตามระบบ อนุบาล 6 / 3 / 3
         -   ระดับชั้นอนุบาล
         -   ระดับชั้นประถมศึกษา               ชั้น ป.1 - ป. 6
         -   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น         ชั้น ม.1 - ม.3
         -   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       ชั้น ม.4 - ม.6
    2.  จัดตามระดับความบกพร่องทางการได้ยิน
        นักเรียนหูตึง  มีระดับการได้ยินไม่เกิน  85  เดซิเบล เน้นการฝึกพูด
    3.  วิธีสอนใช้ระบบรวม คือสอนโดยใช้ภาษามือ การสะกดนิ้วมือ การอ่านริมฝีปาก         การสอนพูดตลอดจนการอ่านการเรียนปกติ
    4.  หลักสูตร ใช้หลักสูตรสำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน ปรับจากหลักสูตร
        ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พ.ศ. 2521 เน้นการสอนวิชาชีพ

                        ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน

    1.  รับเด็กหูหนวก (ใบ้) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัด สงขลา , ปัตตานี , ยะลา
         นราธิวาส , พัทลุง และ สตูล
    2.  แจ้งสมัครเข้าเรียนได้ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่
         จังหวัดสงขลา ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี หรือตามประกาศของโรงเรียน
         เรื่องการสมัครรับเด็กเข้าเรียน
    3.  คุณสมบัติของเด็ก
         -   มีความพิการทางการได้ยิน (หูหนวก) และไม่มีความพิการซ้ำซ้อนอย่างอื่นที่
             เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         -   อายุ  6 - 14  ปี
         -   ระดับเชาว์ปัญญาปกติ
         -   มีความพร้อมที่จะเรียนและช่วยเหลือตนเองได้
         -   มีภูมิลำเนาตามจังหวัดที่แจ้งไว้
     4.  หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
         -   สำเนาทะเบียนบ้าน
         -   สูติบัตร
         -   ใบรับรองแพทย์ และใบแสดงผลการตรวจวัดการได้ยิน
         -   รูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว จำนวน  6  รูป
         -   ต้องนำเด็กมาด้วยในวันสมัคร
         -   สมุดทะเบียนคนพิการ
      5.  ทางโรงเรียนจะนัดวันให้ผู้ปกครองนำเด็กมาทดสอบและคัดเลือกเข้าเรียน
      6.  โรงเรียนจะแจ้งผลการคัดเลือกการเข้าเรียน และนัดวันให้ผู้ปกครองนำเด็กมา
           มอบตัวที่โรงเรียนในวันเปิดเรียน 

ระดับความพิการทางหู

      สมาคมโสต ศอ นาสิก แพทย์  ได้แบ่งระดับความพิการของหูออกเป็น 6 ระดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ความถี่  500 - 2,000 Hz  เริ่มตั้งแต่หูปกติจนถึงระดับหูหนวก ดังตารางแสดงข้างล่างนี้

ระดับความพิการ ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500-2000 Hz ในหูข้างที่ดีกว่า 150 dB ลักษณะของการ   รับฟัง

ความสามารถในการพูดและฟัง


หูปกติ
มากกว่า ไม่มากกว่า
-

ปกติ
- 27
หูตึงระดับ 1 27 40 หูตึงน้อย ไม่ได้ยินเสียงพูดเบา ๆ
หูตึงระดับ 2 40 55 หูตึงปานกลาง พูดด้วยเสียงธรรมดาไม่ได้ยิน
หูตึงระดับ 3 55 70 หูตึงมาก พูดดังเต็มที่แล้วยังไม่ได้ยิน
หูตึงระดับ 4 70 93 หูตึงอย่างรุนแรง ต้องตะโกนหรือใช้เครื่องขยายเสียงจึงจะได้ยิน
  93      
หูหนวก     หูหนวก ใช้เครื่องขยายเสียงแล้วยังไม่เข้าใจ

       *   หูเสียไม่ถึง    27   เดซิเบล                 หมายถึง     หูปกติ
       *   หูเสียตั้งแต่    93   เดซิเบล ขึ้นไป        หมายถึง     หูหนวก