นายสมควร คงแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางพรทิพย์ ศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางเพ็ญศรี  นิสโร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการจำนวนข้าราชการครู   38 คน      ชาย 9 คน หญิง 29 คน

   

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

อันดับ

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

   
1
นายสมควร   คงแสง
ผู้อำนวยการ
คศ.3
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
2
นางเพ็ญศรี   นิสโร
รองฯ ผอ.
คศ.3
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
      นางพรทิพย์ ศร๊จันทร์
รองฯ ผอ.
     
   

3

นางพงษ์ละดา    คงศิลป์

ครู

คศ.2

ปริญญาตรี

ประถมศึกษา

   

4

นางสุธาสินี    ไชยมณี

ครู

คศ.2

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   

5

นายเหิม    มณีมั่งคั่ง

ครู

คศ.2

ปริญญาโท

การศึกษาพิเศษ

   

6

นางรัชนีวรรณ    ภักดีบุรี

ครู

คศ.3

ปริญญาตรี

สังคมศึกษา

   

7

นางสาวสุวภา    บุญรัตน์

ครู

คศ.3

ปริญญาโท

บริหารการศึกษา

   

8

นางสุนีย์     จันทสระ

ครู

คศ.3

ปริญญาตรี

สังคมศึกษา

   

9

นางสาวอามีนา  เส็นสมเอียด

ครู

คศ.3

ปริญญาตรี

การเงินและการธนาคาร

   

10

นายภิญโญ     วารีกุล

ครู

คศ.3

ปริญญาตรี

สัตวศาสตร์

   

11

นายนิคม     สินธุแปง

ครู

คศ.3

ปริญญาตรี

ศิลปศึกษา

   

12

นายนิติเทพ     ตัญญะ

ครู

คศ.3

ปริญญาตรี

อุตสาหกรรมศิลป์

   

13

นางวัสกาญจน์    สุดเอื้อม

ครู

คศ.3

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   

14

นาณฐพรรณ   พรมแสง

ครู

คศ.3

ปริญญาโท

การจัดการศึกษา

   

15

นางสาวผุสดี     เพ็ชร์ทอง

ครู

คศ.3

ปริญญาตรี

การเงินและการธนาคาร

   

16

นายสมคิด     โชโต

ครู

คศ.3

ปริญญาตรี

เกษตรศาสตร์

   

17

นายนิรุตติ์    คงชู

ครู

คศ.3

ปริญญาตรี

ช่างก่อสร้าง

   
18

นางกิตติกา    คงชู

ครู

คศ.3

ปริญญาตรี

ศิลปศึกษา

   

19

นางสาวพรวิภา    ขวัญพรหม

ครู

คศ.3

ปริญญาตรี

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

   

20

นางสาวสมพร    หวังสุข

ครู

คศ.2

ปริญญาโท

การศึกษาพิเศษ

   

21

นางปรียา    มณีมั่งคั่ง

ครู

คศ.2

ปริญญาตรี

นาฏศิลป์

   

22

นายผดุง     พรมแสง

ครู

คศ.2

ปริญญาตรี

บริหารการศึกษา

   

23

นางจุรีรัตน์     เสนีย์

  ครู  

คศ.3

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

   

24

นางสาวชุติมา    ภัทราดูลย์

ครู

คศ.3

ปริญญาตรี

จิตวิทยา และการแนะแนว

   

25

นางวิไลรัตน์   สุวรรณ์

ครู

คศ.1

ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

   

26

นางสาวศจี    อนันตโสภาจิตร์

ครู

คศ.3

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์ศึกษา

   

27

นางชุติกาญจน์   ธีรวงศ์ดิลกธร

ครู

คศ.2

ปริญญาตรี

การบริหารทั่วไป

   

28

นายวินัย    ถานะยาโน

ครู

คศ.2

ปริญญาตรี

เกษตรกรรม

   

29

นางอรอัชฌา    ถานะยาโน

ครู

คศ.2

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   

30

นางแววตา   อ้าสะกะละ

ครู

คศ.2

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (คหกรรม)

   

31

นางสาวปาริชาต   จิตต์กำแหง

ครู

คศ.1

ปริญญาตรี

คอมพิวเตอร์

   

32

นางเบญจมาภรณ์ เพ็ชร์บูลณ์

ครู

คศ.2

ปริญญาตรี

อุตสาหกรรมศิลป์

   
33
นางยุพาพรรณ   สีมะฆะ
ครู
คศ. 2
ปริญญาตรี
การเงิน-การธนาคาร
   
34
นางแพรวพรรณ ประพฤติ
ครู
คศ.2
      ปริญญาตรี
ภาษาไทย
   
35
นางเนาวรัตน์   กันธะรส
ครู
คศ.3
ปริญญาตรี
วัดผลการศึกษา
   
36
นางวรางคณา   จันทรักษ์
ครู
คศ.2
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   
37
นางสาวอุษา   แซ่จั่น
ครู
คศ.1
ปริญญาตรี
การประถมศึกษา
   

38

ว่าที่ ร.ต. ศรัณยู ทิพยโสธร

ครู
ครูผู้ช่วย
     ปริญญาตรี      
การศึกษาพิเศษ

 

                       รายชื่อ พนักราชการ   จำนวน 2  คน  ครูอัตราจ้าง  5 คน และครูพี่เลี้ยง  12 คน  
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน   นักการภารโรง  1  คน   ยาม    1   คน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

1
           ว่าที่ ร.ต. หญิงวิจิตรา  ไชยณรงค์
พนักงานราชการ
ปริญญาตรี
การศึกษาพิเศษ
2
           นางสาวนิธินันท์ สุธีรศักดิ์
พนักงานราชการ
ปริญญาตรี
พลศึกษา
3
           นางสาวหทัยกิ่ง   รัตตโน
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี
หูหนวกศึกษา
4
           นางสาวกฤดาชลี   คงบางปอ
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี
หูหนวกศึกษา
5
           นายดำรงชัย  ดำรงชยานุกูล
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี
หูหนวกศึกษา
6
           นายสุริยะ   ทองแท้
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี
การศึกษาพิเศษ
7
           นางสาวรัชนี  ธัญญรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี
การศึกษาพิเศษ
8
           นางสาวนวรัตน์  นววิศษฎ์กูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
9
           นายฤทธิ์รงค์   คงเย็น
นักการภารโรง
ม.3
-
10
           นางสาวจุฑาวัลย์  แสงคำอ้าย
ครูพี่เลี้ยง
ปริญญาตรี
 
11
           นางสาวดวงฤดี  สมมิตร
ครูพี่เลี้ยง
ปริญญาตรี
 
12
           นางปณิดา  ปล้องอ่อน
ครูพี่เลี้ยง
ปริญญาตรี
 
13
           นางบุญศรี  สีลาย
ครูพี่เลี้ยง
   
14
           นางพรทิวา  ไทกลาง
ครูพี่เลี้ยง
   
15
           นางสุพร  มณีโชติ
ครูพี่เลี้ยง
   
16
           นางวรรณี  หน่อสกูล
ครูพี่เลี้ยง
   
17
           นางสาววาสนา  แก้วสี่ดวง
ครูพี่เลี้ยง
   
18
           นายวีระศักดิ์  รันธานี
ครูพี่เลี้ยง
   
19
           นายสนิท  สังขพันธ์            ครูพี่เลี้ยง    
20
           นายพงศยา  แก่นแก้ว
ครูพี่เลี้ยง
   
21
           นางสาวเกศศิรินทร์  อนุจันทร์
ครูพี่เลี้ยง
ม.3
 

22

           นายภูมินทร์  หินการาม

ยาม

-

รายชื่อ  พนักงานขับรถ  2  คน พนักงานบริการ  จำนวน 3  คน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

1

           นายภิญโญ    พรหมศาสตร์

พนักงานขับรถ

2
           นายวีระศักดิ์  รัตนมณี
พนักงานขับรถ

2

           นางสาวอุไร   กาญจนเพ็ญ

พนักงานบริการ

3

           นายทศพร    บุญมณี

พนักงานบริการ

4

           นายสุเทพ    มณีโชติ

พนักงานบริการ


หมายเหตุ   ข้อมูล  ณ 11 มกราคม   2559